Informace

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Služby v dopravě s.r.o., IČ 03553086, se sídlem Břeclavská 961/6, 323 00 Plzeň si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. S osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Od Zákazníků získáváme tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • dodací adresu, případně dále adresu fakturační
  • v případě firmy název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail

Služby v dopravě s.r.o. předává za účelem doručení zásilek přepravci tyto osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, dodací adresu, telefonní číslo, e-mail. 

Služby v dopravě s.r.o. využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platbu kreditní kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Služby v dopravě s.r.o. neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Služby v dopravě s.r.o.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve.

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti WEDOS Internet, a.s. Více informací o data centru zde: https://www.wedos.com.

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Služby v dopravě s.r.o. se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s využíváním služeb Služby v dopravě s.r.o. poskytuje, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Služby v dopravě s.r.o. údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek Služby v dopravě s.r.o. . Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. Služby v dopravě s.r.o. neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využita výhradně za účelem fungování služeb Služby v dopravě s.r.o. .

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení, a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.

Nastavení cookies na tomto webu můžete provést na tomto odkazu: Cookies nastavení

5. Jak lze zajistit výmaz osobních údajů?

Služby v dopravě s.r.o. na tomto webu neukládá žádné osobní údaje.

Pokud chce zákazník Služby v dopravě s.r.o. konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na kabrna@sluzbyvdoprave.eu. Zákazník může být ze strany Služby v dopravě s.r.o. vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

6. Zasílání obchodních sdělení

Služby v dopravě s.r.o. shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a Služby v dopravě s.r.o. je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Služby v dopravě s.r.o. je povinna poskytnout uživateli možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Služby v dopravě s.r.o. se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

8. Závěrečná ustanovení

Služby v dopravě s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.sluzbyvdoprave.eu

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami při využívání služeb Služby v dopravě s.r.o. Využíváním těchto služeb vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 14. 11. 2023.